1. Fans on Map to internetowy serwis społecznościowy dla kibiców piłki nożnej oferujący użytkownikom wirtualną przestrzeń do kibicowania.
2. Serwis dla kibiców Fans on Map nie jest związany z żadnym klubem piłkarskim i w żaden sposób nie działa w imieniu jakiegokolwiek klubu piłkarskiego, stowarzyszenia lub organizacji piłkarskiej.
3. Administratorem serwisu Fans on Map jest Fans on Map sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, KRS: 0000632224, NIP: 7010604476, REGON: 365179016, email: info@fansonmap.com .
4. Definicje:
4.1. Administrator – Fans on Map sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, KRS: 0000632224, NIP: 7010604476, REGON: 365179016, email: info@fansonmap.com
4.2. Fans on Map – internetowy serwis społecznościowy dla kibiców piłki nożnej oferujący użytkownikom wirtualną przestrzeń do kibicowania
4.3. Użytkownik – każdy kto używa serwisu Fans on Map
4.4. Konto Użytkownika – indywidualne konto, które Użytkownik tworzy w celu korzystania z serwisu Fans on Map
4.5. Regulamin – niniejszy regulamin
4.6. Polityka Prywatności – polityka prywatności serwisu Fans on Map dostępna na stronie fansonmap.com
5. Fans on Map umożliwia Użytkownikom:
5.1. Wyrażanie poparcia dla ulubionej drużyny poprzez oddawanie wirtualnych głosów na internetowej mapie kibiców
5.2. Wyrażanie poparcia dla ulubionej drużyny poprzez dodawanie wirtualnych naklejek (zdjęć lub grafiki) obrazujących poparcie dla ulubionej drużyny
5.3. Współtworzenie z innymi Użytkownikami internetowej mapy pokazującej gdzie byli kibice ulubionej drużyny
5.4. Rywalizowanie z innymi Użytkownikami o miano kibiców najaktywniej wspierających ulubione drużyny w wirtualnej przestrzeni do kibicowania.
6. Każdorazowe skorzystanie z Fans on Map przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje aktualny Regulamin i Politykę Prywatności.
7. Warunkiem technicznym korzystania z Fans on Map jest posiadanie urządzenia mobilnego (np. telefonu, tabletu) z dostępem do internetu, z poprawnie zainstalowaną aktualną aplikacją mobilną dostarczaną przez Fans on Map oraz udostępnienie dla tej aplikacji lokalizacji tego urządzenia mobilnego.
8. Pełna funkcjonalność Fans on Map jest dostępna tylko dla Użytkowników, którzy założą i aktywują Konto Użytkownika oraz zalogują się.
9. W procesie zakładania Konta Użytkownika Użytkownik podaje następujące dane:
9.1. Nazwa użytkownika
9.2. Adres email
9.3. Hasło
10. Na podany w procesie rejestracji przez Użytkownika adres email wysyłany jest link weryfikujący, który należy otworzyć aby w pełni aktywować Konto Użytkownika.
11. Użytkownicy nieposiadający Konta Użytkownika w Fans on Map lub Użytkownicy niezalogowani mogą przeglądać treści współtworzone przez innych ale sami nie mogą współtworzyć tych treści.
12. W ramach przeglądania treści Fans on Map umożliwia w szczególności:
12.1. Przeglądanie internetowej mapy kibiców w ramach trzech widoków:
12.1.1 widok „wszyscy” – pokazujący na mapie kolorowe obszary wskazujące najaktywniejszych kibiców na danym obszarze
12.1.2. widok „versus” – pokazujący na mapie kolorowy obszar wskazujący gdzie najaktywniejsi są kibice klubu, który jest ulubionym klubem Użytkownika w odróżnieniu od obszaru gdzie najaktywniejsi są kibice innych klubów
12.1.3. widok „nasi” – pokazujący na mapie kolorowy obszar wskazujący gdzie oddany został głos przez chociaż jednego kibica klubu, który jest ulubionym klubem Użytkownika
12.2. Przeglądanie galerii wirtualnych naklejek (zdjęć lub grafiki) obrazujących poparcie kibiców i dodanych przez kibiców w danym miejscu na internetowej mapie kibiców
12.3. Przeglądanie rankingu obrazującego ilość głosów poparcia dodanych przez kibiców w danym miejscu na internetowej mapie kibiców
13. Użytkownik, który zalogował się na swoje Konto Użytkownika może oddawać wirtualne głosy na swoją ulubioną drużynę.
14. Ilość głosów dostępnych dla zalogowanego Użytkownika jest ograniczona. Użytkownik ma do dyspozycji:
14.1. Głosy dzienne (Wlepki dzienne), których jest 5 dziennie i można je wykorzystać tylko danego dnia. Ilość głosów dziennych odnawia się każdego dnia ale niewykorzystane danego dnia nie przechodzą na kolejne dni.
14.2. Głosy premium (Wlepki premium), które Użytkownik może zbierać za wykonywanie konkretnych działań w Fans on Map. Głosy premium sumują się na koncie Użytkownika i są dostępne do wykorzystania przez 3 miesiące od daty ich otrzymania. Użytkownik otrzymuje głosy premium w szczególności za:
14.2.1. umieszczenie specjalnego premiowanego posta na Facebook’u za pomocą aplikacji Fans on Map – 5 głosów (wlepek) premium przyznawanych tylko raz dziennie
14.2.2. polecenie Fans on Map znajomym – jeśli nowy Użytkownik zarejestruje się i poda przy rejestracji przydzielony w Fans on Map kod rekomendacyjny Użytkownika polecającego to obaj (nowy i polecający Użytkownik) otrzymają 50 głosów (wlepek) premium
15. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych limitów głosów oraz ilości przyznawanych głosów za wykonywanie działań w Fans on Map bez konieczności zmiany regulaminu. Ewentualna zmiana obejmie wszystkich Użytkowników i będzie podyktowana dostosowaniem zasad działania Fans on Map do życzeń Użytkowników. Stosowna informacja o zmianie zostanie umieszczona na stronie internetowej fansonmap.com.
16. Administrator zastrzega sobie prawo do uwzględniania w widokach mapy, galeriach i rankingach głosów oddanych w ciągu ostatnich 365 dni.
17. Administrator zastrzega sobie prawo do przygotowywania i publikowania rankingów i statystyk pokazujących korzystanie z serwisu przez użytkowników i używania w tych rankingach i statystykach nazw użytkowników.
18. Użytkownik, który zalogował się na swoje Konto Użytkownika może dodać swoją ulubioną drużynę jeśli nie ma jej jeszcze w Fans on Map.
19. Użytkownik, który zalogował się na swoje Konto Użytkownika może dodawać w Fans on Map własne wirtualne naklejki (zdjęcia lub grafikę) obrazujące poparcie dla ulubionej drużyny. Te wirtualne naklejki (zdjęcia lub grafika) będą dostępne dla wszystkich Użytkowników serwisu do wykorzystania w Fans on Map.
20. Administrator dołoży starań aby treść dodana przez Użytkownika pojawiła się w Fans on Map w ciągu 24 godzin ale nie gwarantuje tego terminu.
21. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści umieszczane przez niego w Fans on Map nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw do znaków towarowych oraz praw do ochrony wizerunku. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści przedstawiających lub odnoszących się do osób trzecich, Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę tych osób na umieszczenie tych treści.
22. Użytkownik udziela Administratorowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych przez Użytkownika w Fans on Map, w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów promocyjnych i reklamowych.
23. Użytkownik nie może umieszczać w Fans on Map treści sprzecznych z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, w tym treści:
23.1. o charakterze erotycznym, pornograficznym, obscenicznym
23.2. zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe
23.3. obrazujących lub propagujących przemoc, faszyzm, rasizm, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.)
23.4. naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób
23.5. naruszających prawo do prywatności lub co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają prawo do prywatności
23.6. tekstów, zdjęć itp. zawierających materiały chronione prawem autorskim nie będącym w posiadaniu Użytkownika
23.7. jakichkolwiek innych uznanych przez Administratora za niepożądane
23.8. jakichkolwiek innych sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe
24. Informacje o treściach naruszających postanowienia niniejszego regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres info@fansonmap.com lub poprzez formularz dostępny w aplikacji.

25. Użytkownicy mają możliwość zgłoszenia do Administratora naruszenia przez innego użytkownika zasad opisanych powyżej. Administrator będzie rozpatrywał takie zgłoszenia i jest uprawniony do usunięcia treści Użytkownika, co do których zgłoszono zastrzeżenia.
26. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Fans on Map bądź innych Użytkowników lub naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu.
27. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Fans on Map do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich w szczególności do zamieszczania w Fans on Map reklam oraz innych elementów promocji towarów i usług własnych oraz osób trzecich.
28. Fans on Map jest dostarczany w stanie „as is” bez żadnych gwarancji.
29. Dezaktywacja Konta Użytkownika następuję na życzenie Użytkownika przesłane pocztą elektroniczną na adres info@fansonmap.com i jest realizowana w ciągu 14 dni od wpłynięcia takiego życzenia.
30. Administrator zastrzega sobie prawo do zakończenia działania Fans on Map w każdej chwili. Stosowna informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej fansonmap.com.

Wersja Regulaminu z 10.10.2016. Regulamin w celu wydrukowania, można pobrać ze strony fansonmap.com/pl/regulamin .

Pobierz Regulamin