1. Definicje:
1.1. Administrator – Fans on Map sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, KRS: 0000632224, NIP: 7010604476, REGON: 365179016, email: info@fansonmap.com
1.2. Fans on Map – internetowy serwis społecznościowy dla kibiców piłki nożnej oferujący użytkownikom wirtualną przestrzeń do kibicowania
1.3. Użytkownik – każdy kto używa serwisu Fans on Map
1.4. Konto Użytkownika – indywidualne konto, które Użytkownik tworzy w celu korzystania z serwisu Fans on Map
1.5. Regulamin – regulamin serwisu Fans on Map dostępny na stronie fansonmap.com
1.6. Polityka Prywatności – niniejsza polityka prywatności.
2. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób przetwarzania danych osobowych Użytkownika Fans on Map.
2.2. Administratorem danych Użytkownika jest Administrator – Fans on Map sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, KRS: 0000632224, NIP: 7010604476, REGON: 365179016, email: info@fansonmap.com
2.3. Podanie danych Użytkownika jest dobrowolne, jednak podanie niektórych danych jest niezbędne do korzystania z Fans on Map. Gromadzenie danych odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy Użytkownika lub automatycznie.
3. Dane gromadzone automatycznie oraz dane geolokalizacyjne
3.1. Podczas korzystania z Fans on Map automatycznie gromadzone są dane demograficzne oraz dane dotyczące użytkowania Fans on Map jak również dane o położeniu (dane geolokalizacyjne).
3.2. Dane gromadzone automatycznie oraz dane geolokalizacyjne przetwarzane są w przypadku korzystania z usługi wymagającej takich danych oraz w celu poprawy jakości świadczonych usług, analizy zachowań Użytkowników oraz lepszego dostosowania funkcjonalności Fans on Map do potrzeb Użytkowników. Fans on Map informuje Użytkownika o zakresie uprawnień Fans on Map do dostępu do takich danych podczas instalacji, umożliwiając Użytkownikowi wyrażenie zgody na taki dostęp.
3.3. Dane gromadzone automatycznie nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby Użytkownika. Nie ma możliwości dostępu do danych oraz zmiany danych gromadzonych automatycznie.
3.4. Fans on Map nie przechowuje automatycznie historii położenia Użytkownika, dane o lokalizacji wykorzystywane są w czasie korzystania z Fans on Map. Użytkownik w każdym momencie może całkowicie wyłączyć usługi geolokalizacyjne w ustawieniach swojego urządzenia. Wyłączenie usług geolokalizacyjnych spowoduje brak możliwości korzystania z funkcjonalności opartych na danych lokalizacyjnych.
3.5. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Fans on Map może wiązać się z przekazaniem danych bezpośrednio oraz gromadzeniem danych przez inne podmioty. Przetwarzanie danych przez te podmioty przebiega na zasadach określonych we właściwych Politykach prywatności tych podmiotów.
4. Dane zapisywane w urządzeniu Użytkownika
4.1. W związku ze świadczeniem usługi Fans on Map przechowuje informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskuje dostęp do informacji tam przechowywanych.
4.2. Zapisywanie danych w urządzeniu odbywa się automatycznie w celu optymalizacji korzystania z Fans on Map oraz tworzenia statystyk, dotyczących zachowań Użytkowników.
4.3. Ze względu na specyfikę stosowanych technologii, Użytkownik nie ma możliwości wyłączenia opcji przyjmowania technologii pozwalających na przechowywanie informacji w urządzeniu i uzyskiwania do nich dostępu. Użytkownik, który nie chce zezwalać na przechowywanie informacji w urządzeniu nie powinien instalować Fans on Map.
5. Dane Użytkownika Fans on Map
5.1. W trakcie rejestracji w Fans on Map Administrator może żądać podania przez Użytkownika danych osobowych niezbędnych do właściwego działania Fans on Map. Dane niezbędne to: nazwa użytkownika, adres email, hasło.
5.2. W celu korzystania z niektórych funkcjonalności Fans on Map Użytkownik może zostać poproszony o podanie innych danych osobowych, takich jak: dane geolokalizacyjne.
6. Dane gromadzone w celu kontaktu
6.1. W przypadku kontaktu Użytkownika bezpośrednio z Administratorem, Administrator może wymagać podania podstawowych informacji, które pozwolą skutecznie komunikować się z Użytkownikiem.
6.2. Zakres danych niezbędnych w celu skutecznej komunikacji w zależności od preferowanego kanału komunikacji, może zawierać: imię i nazwisko Użytkownika, adres email lub inny adres umożliwiający przekazanie informacji Użytkownikowi.
6.3. Dane gromadzone w celu kontaktu z Użytkownikiem będą wykorzystane wyłącznie w celu umożliwienia sprawnej komunikacji Administratora z Użytkownikiem.
7. Przetwarzanie danych przez Administratora
7.1. Dane osobowe gromadzone od Użytkownika przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
7.2. Dane osobowe gromadzone od Użytkownika przetwarzane są przez Administratora w celu świadczenia wybranych przez Użytkownika usług (w tym korzystania z Fans on Map) oraz w celach opisanych niniejszą Polityką Prywatności. W szczególności, za zgodą Użytkownika, dane mogą być wykorzystane w celu przedstawiania informacji handlowych Administratora oraz podmiotów trzecich.
7.3. Administrator gwarantuje zastosowanie właściwych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika, w szczególności uniemożliwiających dostęp do danych osobom do tego nieupoważnionym i przetwarzania danych z naruszeniem przepisów prawa, a także zapobiegających ich utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu.
7.4. Administrator nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim. Administrator może jednak udostępnić dane Użytkownika podmiotom trzecim lub organom państwowym działającym na podstawie przepisów prawa nakazujących takie ujawnienie oraz podmiotom trzecim na podstawie odrębnej zgody Użytkownika lub na jego żądanie.
7.5. Administrator danych świadczy usługę przy wykorzystaniu współpracujących z nim podmiotów trzecich, działających w jego imieniu. Niektóre z podmiotów współpracujących z Administratorem mogą znajdować się poza krajem zamieszkania Użytkownika, gdzie obowiązują inne standardy ochrony danych. Administrator podjął działania w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych w takich okolicznościach. Lista podmiotów współpracujących z Administratorem znajduje się pod adresem: www.fansonmap.com.
7.6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji usługi (w tym korzystania z Fans on Map) lub komunikacji z Użytkownikiem oraz, w przypadku usług płatnych, w okresie przedawnienia roszczeń.
8. Prawa Użytkownika
8.1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania oraz usunięcia.
8.2. Użytkownik ma możliwość dostępu do swoich danych oraz ich modyfikacji za pośrednictwem właściwych funkcjonalności Fans on Map.
8.3. W przypadku usunięcia danych niezbędnych do działania Fans on Map, Użytkownik traci możliwość korzystania z Fans on Map.
9. Postanowienia końcowe
9.1. W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności oraz przetwarzania danych osobowych przez Administratora prosimy o kontakt na adres: info@fansonmap.com .
9.2. Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 10.10.2016.
9.3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Polityki Prywatności za pośrednictwem Fans on Map.

Wersja Polityki Prywatności z 10.10.2016. Politykę Prywatności w celu wydrukowania, można pobrać ze strony fansonmap.com/pl/polityka-prywatnosci .

Pobierz Politykę Prywatności